Regulamin

Regulamin Propracowni
Pracownia Rozwoju Osobistego, Logopedii i Neuroterapii
Mariola Kulawik-Sowada

 1. Propracownia Mariola Kulawik – Sowada jest prywatnym gabinetem terapeutycznym, którego celem jest udzielanie pomocy logopedycznej, neurologopedycznej, psychologicznej, z zakresu Integracji Sensorycznej, terapii pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Wyszczególnione formy pomocy obejmują działalność profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną, wpierającą i rozwijającą.
 2. Świadczenia usług Propracowni reguluje niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) oraz odpowiednie przepisy prawa.
 3. Propracownia wykonuje usługi za pośrednictwem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, prowadzi dokumentację pacjentów zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz wewnętrznymi procedurami.
 4. Propracownia zobowiązuje się zapewnić wszystkie pomoce potrzebne do przeprowadzenia zajęć.
 5. Propracownia świadczy usługi odpłatnie. Cennik usług znajduje się w lokalu, w którym wykonywane są usługi oraz na stronie internetowej.
 6. W przypadku nieobecności terapeuty, Propracownia zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o odwołaniu wizyty oraz w miarę możliwości zapewnić zastępstwo.
 7. Wizyty odbywają się zawsze po wcześniejszej rejestracji. Rejestracji można dokonywać osobiście bądź telefonicznie, w godzinach pracy Propracowni.
 8. Rezerwacja wizyty jest jednoznaczna z zapoznaniem się z obowiązującym regulaminem placówki i zobowiązaniem do przestrzegania jego zasad.
 9. Klient zobowiązany jest do przestrzeganie terminarza uzgodnionych wizyt.
 10. Terapeuta nie ma obowiązku przypominania o ustalonym terminie terapii, której data i godzina  zostały wcześniej uzgodnione z rodzicem/opiekunem dziecka. W przypadku braku możności odbycia ustalonej wizyty prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu. Można dokonać tego drogą telefoniczną lub osobiście w siedzibie placówki. Odwołanie wcześniej zaplanowanej wizyty powinno nastąpić najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego wizyty.
 11. Brak odwołania wizyty oznaczać będzie konieczność wniesienia opłaty w wysokości 100% wartości zaplanowanej wizyty. Powyższą kwotę należy uregulować przy najbliższej wizycie lub jeżeli nie jest to możliwe, przelewem na konto Propracowni.
  Terapia, aby przynosiła efekty, powinna spełniać następujące warunki:

  • rodzice/opiekunowie współpracują z terapeutą,
  • zapewniają systematyczny udział w zajęciach,
  • realizują wskazówki terapeuty.
 1. Opłaty za terapię należy dokonać każdorazowo po zajęciach u prowadzącego.
 2. Terapia zaczyna się i kończy o ustalonej porze.
 3. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia oraz odbioru dziecka o ustalonej godzinie.
 4. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia.
 5. W przypadku nieregularnych wizyt klienta (częste odwoływanie wizyt) oraz nie stosowania się do zaleceń terapeuty, nie ponosi on odpowiedzialności za brak postępów w terapii.
 6. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 7. Terapeuta Propracowni może zasugerować, czy rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego pacjenta powinni brać udział w zajęciach czy powinni opuścić terapię.
 8. Klient zobowiązany jest do przedłożenia odpowiednich dokumentów lub zaświadczeń, o których przedstawienie poprosi pracownik/terapeuta, w celu prawidłowego wykonywania usług.
 9. W przypadku konieczności wydania przez Propracownię opinii/zaświadczenia dotyczącej pacjenta, zobowiązany jest on przedłożyć wszystkie wymagane prawem dokumenty i informacje.
 10. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 11. Podczas zajęć z zakresu Integracji Sensorycznej obowiązuje czysty strój sportowy. Dzieci ćwiczą na boso lub w skarpetkach (w miarę możliwości antypoślizgowych).
 12. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usług Propracowni na własne żądanie, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu dotyczących rozliczeń. W takim wypadku o swojej decyzji zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Propracownię.
 13. Bez uprzedniej zgody terapeuty nie należy nagrywać, robić zdjęć oraz umieszczać w mediach społecznościowych przebiegu terapii.
 14. Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia czy uszkodzenia odzieży, które mogą nastąpić podczas zajęć.
 15. Za Regulamin wiążący Propracownię i klienta uznaje się Regulamin dostępny w siedzibie placówki lub zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.propracownia.opole.pl w czasie świadczenia usług na rzecz klienta.
 16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 

Dane osobowe

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usług przez Propracownię, klient przekaże swoje dane osobowe na odpowiednim formularzu.
 2. Propracownia jest administratorem danych osobowych przekazywanych jej przez klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe klienta zbierane są w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług,
 3. Klient ma pełne prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych przez klientów ma charakter dobrowolny.
 5. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Propracownia informuje, że pełna nazwa Propracowni brzmi: Propracownia Pracownia Rozwoju Osobistego, Logopedii i Neuroterpaii dla Dzieci i Dorosłych, Mariola Kulawik – Sowada, ul. Oleska 97G/1A, 45-222 Opole, NIP: 991 008 1750, REGON: 160 198 950.
 6. Przekazując dane osobowe klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości powyższe informacje.
 7. Dane osobowe klientów przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Propracownia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym klient zostanie powiadomiony poprzez wywieszenie stosownej informacji w siedzibie placówki lub zamieszczenie jej na stronie internetowej.

Regulamin  wchodzi w życie z dniem 01.10.2022r.